prowadzenie-rachunkowosci

Część II – zasady podstawowe

Podstawowe zasady rachunkowości są uważane za główne wzorce do prowadzenia firmowej rachunkowości. Warto pamiętać, iż to właśnie te zasady zapewniają wiarygodność, terminowość oraz kompletność informacji dostarczanych jednostce. Głównym celem tych zasad jest ukazanie rzetelnego i wiernego obrazu sytuacji finansowej w jednostce.

Oto te zasady:
zasada kontynuacji działania, która polega na tym, iż dana jednostka gospodarcza swoją działalność będzie kontynuowała w najbliższej przyszłości w niezmienionym zakresie,
zasada memoriałowa, która polega na tym, iż w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych ujmowane są wszystkie zaistniałe operacje gospodarcze,
zasada kasowa, która polega na zaliczaniu do przychodów tylko tych przychodów, które miały miejsce w wyniku wpływu środków pieniężnych do kasy lub na konto bankowe,
zasada współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania, która polega na ujmowaniu kosztów w księgach rachunkowych w tym okresie rozrachunkowym, w których osiągnięto przychody,
zasada ciągłości, która polega na wyborze rachunkowości oraz stosowaniu jej przez cały czas funkcjonowania jednostki,
zasada ostrożnej wyceny, która polega na wycenie zasobów majątkowych jednostki oraz źródeł ich pochodzenia w taki sposób, aby wynik finansowy nie został zniekształcony,
zasada przewagi treści nad formą, która polega na prezentowaniu zgromadzonych informacji zgodnie z rzeczywistością,
zasada istotności, która polega na tym, iż wszystkie zdarzenia gospodarcze mają wpływ na działalność oraz sytuację finansową danej firmy, co wiążę się z tym, że powinny być wykazywane w sprawozdaniu finansowym,
zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu, która polega na zobowiązaniu jednostki do wykazywania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią.