Kontrola podatkowa w firmie

 

Każdy podmiot gospodarczy musi mieć na uwadze, że działalność prowadzona przez niego może stać się obiektem kontroli Urzędu Skarbowego. Wizyta urzędników wiąże się z ogromnymi obawami i stresem przedsiębiorcy czy aby wszystko w firmie jest prowadzone zgodnie z prawem. Zakres kontroli jakiej podlega przedsiębiorca jest bardzo szeroki, najczęściej jednak pod uwagę bierze się rzetelność zadeklarowanych przez podatnika podstaw opodatkowania.

Prawa podatnika podczas kontroli Urzędu Skarbowego:

1) O kontroli podatnik musi zostać powiadomiony a kontrola może rozpocząć się najwcześniej po upływie 7 dni i najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym przedsiębiorca otrzymał zawiadomienie o planowanej kontroli.

2) Urzędnik, który prowadzi kontrolę ma obowiązek pokazać swoją legitymację służbową.

3) Czas prowadzenie kontroli jest ograniczony w przypadku mikroprzedsiębiorców nie może trwać dłużej niż 12 dni roboczych z kolei w przypadku małych przedsiębiorców mowa jest o 18 dniach.

4) Kontrola powinna być przeprowadzana zgodnie z planem, urzędnik nie ma prawa wykraczać poza zakres wyznaczonych czynności.

5) Jeśli pojawi się konieczność zebrania dowodów w postaci zeznań świadków, opinii biegłych przedsiębiorca ma prawa brać w tych czynnościach czynny udział.

6) Istnieje możliwość wyznaczenia przez podatnika reprezentanta, prawo to przysługuje w dowolnym momencie przeprowadzanej kontroli.

7) Po otrzymaniu protokołu z kontroli w terminie 14 dni przedsiębiorca może złożyć pisemne zastrzeżenia oraz wyjaśnienia jeśli jakieś ważne okoliczności zostały pominięte.

8) Jeśli w wyniku prowadzonej kontroli podmiot gospodarczy poniósł straty ma prawo do odszkodowania. Swoich praw w takiej sytuacji musi dowodzić na drodze sądowej.

Znajomość swoich praw działa na korzyść przedsiębiorcy, który ma możliwość odpowiedniego koordynowania prowadzonej kontroli podatkowej.