pracownik

Kilka słów o formach zatrudnienia pracowników

W Polsce istnieją różne formy oraz rodzaje zatrudnienia pracowników. Pracodawca może zatrudnić pracownika w oparciu o umowę o prace, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło.

Umowa o pracę jest umową zawieraną między pracodawcą a pracobiorcą. Pracobiorca zobowiązuje się do świadczenia pracy na określonym w umowie stanowisku, w określonym czasie i miejscu, za konkretne wynagrodzenie. Umowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony, na czas określony, na okres próbny (max. 3 miesiące), na zastępstwo oraz na czas wykonywania danej pracy.

Umowa zlecenie jest zawierana w oparciu i o przepisy Kodeksu cywilnego na wykonywanie danej pracy za określone wynagrodzenie. Pracownikowi zwanemu zleceniobiorcą nie należy się płatny urlop wypoczynkowy. W pewnych sytuacjach zwalnia pracodawcę od płacenia składek ZUS.

Umowa o dzieło dotyczy wykonania konkretnego dzieła, czyli rezultatu pracy pracownika. Jest zawierana tak jak umowa zlecenie o przepisy Kodeksu cywilnego. Pracownik nie ma żadnych przywilejów pracowniczych natomiast pracodawca nie opłaca żadnych składek za pracownika. Należy przy niej rozliczyć podatek od dochodów.