Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Obowiązkowa wymiana kas

Od dnia 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinno być prowadzone przy zastosowaniu nowego rodzaju kas typu online. Są to kasy rejestrujące, które przesyłają dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisami: Od 1 stycznia 2020 r. kasy online muszą stosować: przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży...

Fundusz Pracy

Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek regulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składki. Co to jest Fundusz Pracy? Jest to instytucja działająca w Polsce już od 29 lat, a konkretnie od 1 stycznia 1990 r.. Jego głównym zadaniem jest łagodzenie skutków bezrobocia w naszym kraju...

Umowa toolingu

Umowa toolingu zakłada porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami do wykonania określonych świadczeń dla drugiej strony. W umowie toolingu uczestniczy Wykonawca i Zlecający, przy czym to właśnie ten drugi udostępnia pierwszemu własne środki trwałe na czas określony albo nieokreślony.  Umowa ta nie zakłada przeniesienia własności pożyczonych środków trwałych – przez cały czas, w jakim pozostają w użytku...

Kilka słów o formach zatrudnienia pracowników

W Polsce istnieją różne formy oraz rodzaje zatrudnienia pracowników. Pracodawca może zatrudnić pracownika w oparciu o umowę o prace, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Umowa o pracę jest umową zawieraną między pracodawcą a pracobiorcą. Pracobiorca zobowiązuje się do świadczenia pracy na określonym w umowie stanowisku, w określonym czasie i miejscu, za konkretne wynagrodzenie. Umowa...

Czy można wystawić fakturę z datą wsteczną?

W polskim prawie podatkowym nie ma pojęcia “faktura z datą wsteczną”, ale w praktyce takie postępowanie spotykane jest dość często. Wszystko wydaje się w porządku, dopóki zgodę na tego typu działania wyrażają obie strony transakcji. Gorzej, gdy kontrahentowi nagle coś przestanie się podobać lub też dojdzie do kontroli fiskusa, podczas której wypłyną jakieś nieprawidłowości...